Privacy

  1. Bouwburo Bollenstreek vraagt u uitsluitend om díe gegevens te verstrekken, die nodig zijn om u een gevraagde offerte te kunnen uitbrengen en/of de door u verlangde diensten te kunnen verlenen c.q. de door u verstrekte opdrachten te kunnen uitvoeren, inclusief de daarbij noodzakelijke publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke handelingen, zoals het aanvragen van vergunningen en/of het opvragen van offertes en/of gegevens bij derden, facturering en boekhouding.
  2. Eenieder die voor of namens Bouwburo Bollenstreek met uw gegevens werkt is gebonden aan geheimhouding en verstrekt uw gegevens nimmer aan derden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak en/of uw opdracht de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
  3. Bouwburo Bollenstreek bewaart uw gegevens in off-line archieven en een versleutelde boekhouding.
  4. Met het verstrekken van uw gegevens geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens op de onder punt 1 t/m 3 hiervoor beschreven wijze te gebruiken.